• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   

  ئه وری پر وه شه ن ( ابر پُر باران )

  سروده ی کُردی زیر در بهمن 1390 پیشکش استاد گردید و اینک پیشکش همه ی دوستداران استاد بویزه هم تباران و هم زبانان کُردم پیشتر به دلیل نداشتن فونت کُردی اگر در نوشتار کُردی کم و کاستی دیده می شود پوزش خواهم اما تلاش نمودم درون پرانتز هم واژگان کُردی را با گذاشتن علائم خوانا نوشته و هم معنی را به هر روی به قدر قد کوته توانِ بیان ماست نه به قامت بلند آواز استاد : دلی شیکیا (دلِ شِکیا: دلِ شکسته ی) وه ری مانه بییه ن وانات : « خوور ئاوا » (وَرِ مانَه بییَن وانات : « خورآوا »: خورشید خسته بوده است خواندی : «خورآوا») خـه می دیری ی له یلی بی (غمِ دیریِ لَیلی بی: غمِ دوریِ لیلی بود) « مه جنوونی »و («مجنونی»و: « مجنونی » و) « مه جنوون په ژار »ت («مجنونِ پَژارِ»ت: « مجنون پژار » تو) ئاوری داخی دلی مه جنوون . (آوِرِ داغِ دلِ مجنون: آتش داغِ دلِ مجنون) . و قیره « رووسه مـ »ت وانا (وِ قیرَه «روسَمـ »ت وانا: به فریاد « روسَم » را خواندی) و رووسه م تا بره سوو (وِ روسَم تا بِرَسو: به رستم تا برسد) په یکو په یغامت (پَیک و پَیغامِت: پیک و پیغامت) که نه سوونه (که نَسونَه: که نخوابد) وریزوونه (وِریزوونَه: برخیزد) بیاو ، به رکه و (بیآو ، بَرکَو: بیاید ، بِدَر بَرد) چ ده سی دیقی پر فه ن (چِه دَسِ دیوِ پِر فَن: از دست دیو پُر حیله) گیان ایرانت . (گیان ایرانِت: جان ایران تو را) . ◊ جیا وه ینه (جیا وَینَه: جدا شد) ئه گه « پراو » چ « بیسیتون » (اَگَه «پِرآو » چِه «بیسِتون »: اگر « پرآو » از « بیستون ») دلش وه ی هوون (دلِش وَی هون: دل او شد خون) هه نی باچه ش (هَنی باچَش: دیگر بگو او را) که ورشونی خه مش بوریا (که وِرشونِ غمِش بُریا: دنباله ی غمش بریده شد) و ئاوازی پری نازت (وِ آوازِ پِرِ نازِت: به آواز پُر نازَت) متای (مِتای: می توانی) «ئابیدر»و «شاهوو»و «دالاهوو» «مه ریوان» تا و «هورامان» «چه مان» ، «ریژاو» نه ته نیا (نه تَنیا:نه تنها) «بیسیتون» ، «پراو» گرشان شونی یه کتر (گِرِشان شونِ یَکتِر: همه ی آنها را با هم) چو برا که ینه . (چو برا کَینَه: همچون برادر کنی) . ◊ دیاره ن عاشیقیت کیشان (دیارَن عاشقیت کیشان: پیداست عاشقی کشیده ای) چنه وانات « گول نیشان » (چِنَه وانات « گل نیشان »:(که) چنان خواندی « گل نیشان » را) چ سوزی عشقی کوردانه ت (چِه سوزِ عشقِ کُردانَت: از سوز عشق کُردانه ات) چو ئه وری پر وه شه ن (چو اَورِ پِر وَشَن: همچون ابری پُر باران است) « وارانو وارانه »ت (« واران و وارانَه »ت: « واران و وارانَه » ی تو) فره شـــــــادی به شه ن (فِرَ شادی بَشَن : بسیار شادی بخش است) « سنجانو سنجانه »ت (« سنجان و سنجانَه »ت: « سنجان و سنجانَه » ی تو) چو سه ر چوپی کشه ن (چو سَر چوپی کِشَن:همچون سر چوپی کش است) « لرزانو لرزانه »ت . (« لِرزان و لِرزانَه »ت:« لرزان و لرزانه »ی تو) و « شور ده رد » (وِ «شورِ درد »: به « شورِ درد ») و جوش « هامسه ران شوره ن » (وِ جوشِ « هامسَران شورَن »: به جوشِ « همسران شورَن ») و مه سی « یاوه ران مه سم » (وِ مَسی « یاوَران مَسِم »: به مستیِ « یاوران مَسِم ») و شوله ئاوری عشقی (وِ شولَه آوِرِ عشقی: به شعله ی آتشِ عشقی) که به رشییه ن (که بَرشییَن: که بیرون زده) چ پوسو (چِه پوس و: از پوست (ظاهر) تو و) سوچنانش (سوچِنانِش: سوزانده) مه غز سوخانت (مغزِ سُخانِت: مغز استخوانت را) دیاره ن ده ردو ده رمانت . (دیارَن درد و درمانِت: پیداست درد و درمان تو چیست) . ◊ نه ته وام یا ته وام (نَتَوام یا تَوام: نتوانستم یا توانستم) واتم (واتِم:گفتم) چشم واتو چتـه و واتم ؟ (چِشِم وات و چِتَو واتم ؟: چه گفتم و چگونه گفتم ؟) نه زانانم (نَزانانِم: ندانسته ام) گه ره کم هه ینی که باچی : (گَرَکِم هَینِه که باچی : میخواهم همین که بگویم :) ئوسه شوقه ن و گیانم که (اوسَه شوقَن وِگیانِم که: آنگاه شوقی به جانِ من هست که) بوانو دانگی « شه هرامـ »م . (بوانو دانگِ « شهرامِـ » م : بخواند صدای شهرام (استاد شهرام ناظری) برای من).
  تاریخ درج :  1391/11/30
  منبع :