• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   
  • آواز : شهرام ناظری موسیقی : محمد رضا درویشی سروده مهدی اخوان ثالث موسیقی زمستان توصیفی است. این توصیف از دو زاویه انجام شده یکی بازسازی تصویرهای شعر که عمدتا به وسیله خط آواز و بخشی از مطالب که این خط را در بر می گیرد انجام شده و دیگری بازسازی مفهوم زمستان که کلی تر و در برگیرنده ابعادی بمراتب وسیع تر از ابعاد شعر است. این دو شکل توصیفی در طول قطعه در یک جنگ و گریز دایمی بوده و برخی لحظه ها در تقابل یکدیگر قرار می گیرند. از این رو محتوای زمستان روندی پر تضاد را با توجه به دو شکل توصیفی فوق در بر می گیرد. سرانجام در فینال با پایان یافتن نقش آواز قطعه از نظر هارمونی ادامه یافته و در آخرین لحظات پایان برجسته ترین ویژگی برداشت دوم با تغییر تم (ارایه ناگهانی آکوردژور) ارایه شده و قطعه با آکورد رماژور که ارکستراسیون به ویژه در زهی ها و زنگ علت وجودی آنرا روشن تر می سازد پایان می یابد. توصیفی بودن این قطعه ایجاب می کند که از نظر فرم با هیچ یک از فرمهای متداول موسیقی ارکستری غرب و یا فرمهای تثبیت شده محدود موسیقی سنتی ایران انطباق نداشته باشد. اما به لحاظ اینکه کل قطعه بر اساس یک موتیف یا بهتر بر اساس یک لایت موتیف بنا شده از این رو قطعه زمستان در واقع مجموعه ای از واریاسیون های مختلف بوده که بر اساس یک ایده که در دو شکل اصلی یکی به وسیله ویلنسل ها (در شروع قطعه) و دیگری به وسیله آواز (در ابتدای ورود) ساخته شده است. ارایه این فکر در آغاز به صورت تسلسل نت ها به شکل نزولی بوده و در فینال همین فکر به صورت تسلسل نت ها به شکل صعودی ظاهر شده و گسترش یافته است. هارمونی قطعه تا لحظه هایی که آواز حضور دارد تنال نبوده و در فینال هارمونی تدریجا تنال شده به شکلی که موسیقی روی آکوردماژور به پایان می رسد. یادآوری این نکته ضروریست که ملودی قسمت های آوازی این اثر ساخته آقای شهرام ناظری است. ناشر
  عنوانزمانشاعرمتن ترانهپخش
  زمستان  مهدی اخوان ثالث
  Winter  Mehdi Akhavan Sales